FAIR rekryterar för Sveriges framtid

Om Equal

Gemenskapsinitiativet Equal inom Europeiska socialfonden syftade till att främja nya metoder för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet inom arbetslivet och arbetsmarknaden. Genom Equal satsade EU och Sverige resurser för att alla människors förmåga, kompetens, och utvecklingsmöjligheter ska tas till vara oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Arbetssättet inom Equal var det så kallade utvecklingspartnerskapet. Tanken var att flera samverkanspartner – från till exempel offentlig förvaltning, näringslivet eller enskilda organisationer – skulle gå samman och utveckla idéer, arbetssätt och metoder inom ramen för ett gemensamt tema inom programmet Equal.

Programperioden sträckte sig från 2001 till 2007.
Genom Equal satsades totalt 1,5 miljarder kr i Sverige.

FAIR – vill skapa en modell för rättvis och kompetensbaserad rekrytering som säkerställer ett inkluderande förhållningssätt samt en strukturerad process. FAIR – FramtidsAnpassad Inkluderande Rekrytering – är ett Equalprojekt inom Europeiska Socialfondens program för att motverka all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet. Projekttiden är maj 2005 – dec 2007.

 

Om FAIR

Equal-projektet FAIR var organiserat i ett utvecklingspartnerskap mellan Försäkringskassan, Integrationsverket (nu Migrationsverket), Järfälla kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, Norrtälje kommun, Riksförbundet Sveriges lottakårer, Strängnäs stift och Sveriges Television.

Arbetet tog sin utgångspunkt i vanliga rekryteringsmetoder, forskning inom området och erfarenheter av mångfaldsorienterad rekrytering. Projektet hade som mål att ta fram en standard för rekryteringsprocessen, som inte diskriminerar och som har fokus på kompetens för framtiden. FAIR vill utveckla en rekryteringsmetod som fokuserar på den kompetens arbetsgivaren behöver, idag och i morgon, en strukturerad och omvärldsorienterad rekrytering som inte diskriminerar. Projektets genomförandefas började i maj 2005 och utvecklingsarbetet pågår till och med 2007.

FAIR rekryteringEn FAIR rekrytering innebär:

– Att rekryteringsprocessen ramas in av verksamhetens mål samt en analys av arbetsplatsen och organisationen.
– Att på arbetsplatsen kontinuerligt arbeta för ett öppet och inkluderande arbetsklimat.
– Att beskriva, bedöma, utvärdera och ta tillvara kompetens oavsett den sökandes bakgrund.
– Att arbetsuppgifter och kompetensprofil tagits fram i en grupp med olika perspektiv på den aktuella tjänsten och med sikte på framtiden.
– Att kompetensprofilen ligger till grund för samtliga moment i rekryteringsprocessen.
– Att det finns en tydlig struktur i varje steg av processen.
– Att det finns instrument och rutiner för självvärdering och uppföljning av rekryteringsprocessen.
– Att samtliga som deltar i rekryteringsarbetet har tillräckliga kunskaper om punkterna ovan.

Därför behövs FAIR

– Diskriminering förekommer i arbetslivet.
– 60% av all rekrytering sker via informella nätverk. (Källa: IFAU & AMS)
– Ofta finns ett stort inslag av tyckande och ”magkänsla” i rekryteringsprocessen.
– Många arbetsplatser saknar förmåga att se och ta tillvara på medarbetarnas hela kompetens.
– Den demografiska utvecklingen gör att vi måste hitta och ta tillvara tillgänglig kompetens.
– Arbetstagarna inom offentlig sektor bör spegla samhället för att kunna ge den service medborgarna behöver. Privat sektor måste matcha marknaden.
– Förändrade arbetsuppgifter på grund av globalisering, ny teknik och nya kundgrupper m.m.
– Olika erfarenheter och perspektiv ökar oftast kvalitén på det vi gör.

Så här arbetade FAIR
FAIR arbetade i delprojekt och temagrupper. Varje partner bedrev ett eller flera delprojekt. Delprojekten finns beskrivna under respektive partner under menyvalet Partner. Temagrupperna bestod av deltagare från olika partners och fördjupade sig i olika delar av rekryteringsprocessen. Resultatet av arbetet i delprojekten och i temagrupperna redovisades vid seminarier för erfarenhetsutbyte, i skriftliga redovisningar från utbildningsinsatser samt i nyhetsblad här på webbplatsen. Den projektinterna dokumentationen redovisades i ett virtuellt rum, FAIR-rummet, som alla som ingår i partnerskapet samt spridnings- och referensgruppen hade tillgång till.

Järfälla kommun har varit slutlig stödmottagare och administrativ samordnare under projekttiden.

Våra mål
FAIR:s övergripande mål var en ny standard för rekrytering, baserad på ”best practices”, dokumenterad effektivitet och träffsäkerhet. Standarden innebär en rekryteringsprocess som inte diskriminerar och som har fokus på kompetens för framtiden. Den nya modellen för rekrytering kommer att skapa ökad mångfald på arbetsplatserna i och med att allas kompetens ses, värderas, tas tillvara och utvecklas. Målgruppen är i första hand offentliga arbetsgivare i Sverige.

Projektmål

Attraktivare arbetsgivare/medlemsorganisationer och förbättrad service till medborgarna.
Ökad jämställdhet och minimerad diskriminering.
Ökad kvalité i rekryteringsarbetet och ökad kompetens bland rekryterande personal.
Dynamiska arbetsplatser/medlemsorganisationer som är öppna för olikheter och som har förmåga att ta tillvara allas kompetens.
Ökad upplevd rättvisa bland arbetssökande i minoritetsgrupper såväl som majoritetsgrupper genom hela rekryteringsprocessen.

Spridnings- och referensgrupp
I spridnings- och referensgruppen ingick organisationer som tidigt visat ett stort intresse för projektet, men som av olika skäl inte kunnat delta som partner. Gruppen följde projektet på nära håll, bidrog med resurser av olika slag samt deltog i spridandet av projektets resultat och erfarenheter.

Rekryteringsutbildning

Under projekttiden genomfördes åtta omgångar av FAIR partnergemensamma rekryteringsutbildning. Utbildningen är på tre dagar där första dagen har fokus på diskrimineringslagstiftning och hur man kan lägga ett mångfaldsperspektiv på rekryteringsprocessens olika delar. Andra dagen handlar om att utvärdera arbetsplatsen och arbetsuppgifterna samt ta fram kravspecifikation. Tredje dagen får deltagarna ta del av metoder för att utvärdera de arbetssökande, främst metoden med kompetensbaserad intervjuteknik.

Förutom de gemensamma utbildningarna genomfördes ett stort antal utbildningar ute hos de olika parterna.

Transnationellt arbete

Det transnationella partnerskapet inom FAIR hette FAIR Ground. Våra partners var England (UK), Tjeckien och Österrike. FAIR tog del av forskning och metoder hos arbetsgivare och intresseorganisationer i samarbetsländerna. Målet var att skapa ett långsiktigt samarbete över nationsgränserna och bygga broar för spridning av resultat och slutsatser. Gemensamt för FAIR Ground var att utvecklingsarbetet främst fokuserade på att utveckla förhållningssätt och processer hos arbetsgivare. I januari 2006 besökte FAIR vår partner Common Ground i England. Hösten 2006 hade vi studiebesök från vår partner i Österrike, easy entrance, samt vår engelska partner Common Ground. FAIR besökte Österrike i mitten av oktober samma år. I slutet av januari 2007 anordnade vår tjeckiska partner en konferens som var ett erfarenhetsutbyte för alla i FAIR Ground.