Start » Försäkringskassan och Integrationsverket

Försäkringskassan och Integrationsverket

Kort om Försäkringskassan

Försäkringskassan administrerar Sveriges viktigaste trygghetspaket – socialförsäkringen. Den innehåller närmare femtio olika förmåner och bidrag och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionshinder och vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Drygt 400 miljarder kronor betalas ut i ersättning varje år.

Försäkringskassan är en ny myndighet sedan 2005. Då skedde en sammanslagning av de 21 länsförsäkringskassorna och Riksförsäkringsverket. Vi befinner oss därför mitt i en stor och genomgripande förändring. Ett skede väntar när vi ska jobba på samma sätt i hela landet, öka kundorienteringen, förstärka IT-stödet, förbättra arbetsmiljön och utveckla kompetensen för våra närmare 17 000 medarbetare.

Försäkringskassan och Integrationsverket

Varför gick Försäkringskassan med i FAIR?

Försäkringskassans verksamhet ställer stora krav på medarbetarnas kompetens i mötet med kunder och andra aktörer i samhället och vår inställning till mångfald är viktig för både rättssäkerhet, image och arbetsmiljö.

Försäkringskassan har under de senaste åren rekryterat över 500 nya medarbetare per år. Samtliga rekryteringar sker i samverkan med den centrala HR-organisationen där en gemensam rekryteringsprocess tagits fram för att både underlätta och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet i hela organisationen. Det var för att utveckla denna gemensamma rekryteringsprocess som Försäkringskassan gick med i FAIR. Vi ville också, tillsammans med andra organisationer, ta fram och utveckla rekryteringsverktyg och verktyg för att arbeta med attityder och värderingar i arbetsgrupper.

Vad har Försäkringskassan gjort under projekttiden?

– Som start i projektet gjordes en fokusgruppsintervju med chefer om vad de tyckte var lätt respektive svår i rekryteringsarbetet. Målet med fokusgruppsintervjuerna var att se på vilken nivå samt vad Försäkringskassan skulle arbeta med i sitt delprojekt. Därefter togs en projektplan fram.

– Utvecklat en myndighetsgemensam strukturerad rekryteringsmodell där kompetensprofiler och kompetensbaserade intervjufrågor och intervjumetodik ingår.

– HR-specialister och enhetschefer samt fackliga ombud som på olika sätt arbetar med och deltar i rekryteringsarbetet har genomgått Kompetensbaserad rekryteringsutbildning.

– Arbetat i partsgemensam temagrupp Arbetsplatsklimat. Temagruppen har arbetat med att ta fram olika verktyg för att arbeta med attityder och medvetandegöra olika tankar och synsätt kring mångfald. Verktygen har testats i olika utbildningar som anordnats inom projektet.

Vad Försäkringskassan planerar framåt

I en så stor myndighet som Försäkringskassan krävs nu fortsatt arbete med att sprida metoder kring kompetensbaserad rekrytering till chefer inom hela landet. Detta kommer att göras i samband med att HR-specialister på olika sätt stödjer chefer i rekryteringsarbetet. En kortare handledning kring rekryteringsprocessen och kompetensbaserad rekrytering ska tas fram. Utveckling av olika verktyg för rekryteringsarbetet i form, kompetenskrav, definitioner av kompetenser, mallar för intervjuer och referenstagning mm kommer att ske fortlöpande.

Vi gör också en utvärdering av vår rekryteringsprocess ur ett FAIR-perspektiv och kommer därmed att få indikationer om vad vi behöver fortsätta att utveckla och arbeta med.

Integrationsverket

Integrationsverket har haft som främsta uppgift att ta fram och förmedla kunskap om hur integrationen utvecklas i samhället, och verket ska följa upp och utvärdera vad som görs på integrationsområdet. Integrationsverket skulle vara en motor för integrationsarbetet, inte genom att själv vara operativt, utan genom att förmedla kunskap som påverkar integrationen och integrationsarbetet i landet.  Verket lades ner den 1 juli 2007 efter ca nio års existens. Antalet anställda har varierat, men vid nedläggningen fanns ca 90 tillsvidare anställda, de allra flesta i Norrköping.

Varför gick vi med i FAIR

Sverige är idag ett land präglat av etnisk och kulturell mångfald. Denna mångfald utgör en kraft i utvecklingen av vårt samhälle. Arbetet för integration handlar om att frigöra och ta vara på den kraften, att ge alla innevånare möjligheter till att bli delaktiga och bidra till samhällets utveckling. Integrationsverket har sett att diskriminering i arbetslivet förekommer bl. a. av personer med utländsk bakgrund och ville göra något åt det. Genom FAIR ville vi vara med och utveckla metoder och verktyg som leder till vad som blivit kompetensbaserad icke-diskriminerande personalrekrytering. Integrationsverket skulle kunna sprida erfarenheterna av projektet löpande och utvärdera resultatet när projekttiden är över. Integrationsverket ville också utveckla verkets egen rekryteringsprocess för att säkra att processen blir mer transparant, effektiv och har hög kvalitet i enlighet med målen i vår plan för likvärdig behandling.

Vad har vi gjort under projekttiden

Integrationsverket har deltagit i styrgruppen och de olika centrala aktiviteter som anordnats genom projektet. Deltagare har funnits vid erfarenhetsutbyten och utbildningsdagar. Vi har deltagit i FAIR-projektets transnationella möten som hållits både i Sverige och utomlands. Internt har vi startat ett utvecklingsarbete för att få en ännu bättre rekryteringsprocess. Arbetet avstannade när förslag om verkets nerläggning kom i oktober 2006. Eftersom vi haft fokus på spridning av erfarenheterna har vi finansiellt och praktiskt bidragit till framtagandet av filmen ”Cecilias val” och till utvärderingen av FAIR.

Vad planerar vi framåt

Eftersom vi inte finns på arenan längre, är det min förhoppning som verkets sista representant och delprojektledare att någon annan myndighet ”tar bollen” för fortsatt spridning och utveckling av projektets resultat. Kanske kan den nya diskrimineringsmyndigheten vara en viktig aktör för detta.