Start » Norrtälje kommun

Norrtälje kommun

Norrtälje kommun – en bra bit av Stockholms län

Norrtälje kommun med sina 55.000 invånare upptar till ytan en tredjedel av Stockholms län. Kommunen är en utpräglad landsbygdskommun med flera tätorter förutom Norrtälje stad. Dessutom finns här en skärgård omfattande uppemot elva tusen öar. Sommartid innebär det att befolkningen ökar med ytterligare 100.000 personer.

Med närhet till Stockholm och Uppsala har Norrtälje kommun ett strategiskt läge. Det är nära till Sveriges största nationella och internationella flygplats, Arlanda. Där E18 slutar, öster om Norrtälje, ligger Kapellskär – en internationell hamn för passagerare och gods till Åland, Finland och Baltikum. I Grisslehamn finns ytterligare en hamn med persontrafik till Eckerö på Åland. Campus Roslagen, som etablerades 2001 inom det tidigare regementsområdet, LV 3, erbjuder idag förutom lokaler för företag även utbildningar i samarbete med universitet och högskolor inom Mälarregionen. År 2007 räknar man med att uppemot 1.000 studenter kommer att finnas här och att ett 20-tal företag, som sysselsätter 250 – 300 personer, har etablerats inom campus-området. Kommunen och landstinget är tillsammans den största arbetsgivaren och bedriver sedan 1 januari 2006 Hälso-, Sjukvård och Omsorgsverksamhet tillsammans i ett gemensamt projekt. Kommunens olika verksamheter har idag 2205 anställda.

Norrtälje kommun

Därför var vi med i FAIRI konkurrens med andra arbetsgivare om den framtida arbetskraften är det viktigt att kommunen utvecklar sin förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har tidigare processat fram en policy och riktlinjer för rekrytering, som vi nu fick möjlighet att pröva tillsammans med andra partners i projektet. Genom egna och andras erfarenheter ville vi ta reda på hur vi kan kvalitetssäkra vart och ett av de tio olika stegen i en rekryteringsprocess. Allt från en klimatmätning i organisationen, för att ta reda på organisationens mognadsgrad när det gäller att se och värdesätta olikheter, till Beslut där vägen går över Framtagande av befattnings-, mål- och ansvarsbeskrivning, Framtagande av kompetensprofil, Skräddarsytt ansökningsförfarande, Framtagande av annons, val av rekryteringskanaler, Urval till intervju, Anställningsintervju, Ev. test och Referenstagning. Som ett komplement till och stöd i denna process har Norrtälje Kommun, i samarbete med webbplatsen Offentliga Jobb, tagit fram ett webbaserat verktyg, som vi testade i det sammanhang där det är tänkt att det ska fungera.

Därutöver ville vi ta tillvara den kloka massans kunskap som ligger hos de människor, som arbetar inom ramen för projektet. Genom att öka vår förmåga att föra dialoger kring olika problemställningar, lär vi oss att tänkandet tillsammans bäddar för en bättre samverkan, vilket ger ett bättre resultat.

Detta har vi gjort inom FAIR:

– Genomfört utbildning i ”Kompetensbaserad rekrytering”( 2 dagar) för alla chefer
– Genomfört ”Diskrimineringsutbildning”( 1 dag) för alla chefer
– Anordnat ett tiotal frukostmöten med olika teman( mångfald, anställning, olika kulturer etc)
– Tagit fram kravprofiler för gymnasielärare, skolledare och kundcentermedarbetare
– Testat ett webbaserat verktyg( Offentliga Jobb) på några arbetsplatser vid rekryteringar, från annons, urval( inkl avkodifierade ansökningar) till beslut
– Medverkat i det transnationella arbetet genom bl a studiebesök i England, Österrike och Tjeckien

FAIR-metodiken har lett till en mer strukturerad rekryteringsprocess. Sammantaget har vi uppnått en ökad insikt och kunskap bland chefer och medarbetare om vikten av att kunna attrahera och välja ut rätt medarbetare, att hitta sätt att behålla och utveckla dem och att göra det med fokus både på nuet och framtiden.

Vad vi planerar framåt?

För kommunens del handlar det nu om att på olika sätt ta tillvara alla de erfarenheter som vunnits under projekttiden. Att föra in FAIR-konceptet på organisationsnivå. Därför arbetar vi nu med att
FAIR-modellen ska ingå i kommunens policydokument så att rekrytering sker enligt FAIR-metodiken samt att kommunens rekryteringsanvisningar ska anpassas till denna metodik.

Utbildning i modellen/metodiken ska ingå i kommunens chefsutbildning

Föra ut FAIR:s idébok , inkl filmen”Cecilias val”, till samtliga chefer

Upprätta kravprofiler för ytterligare befattningar

Hitta former för att bibehålla ett nätverk från medverkande partners för erfarenhetsutbyte och fortsatt utveckling av verktyg och modeller

Tillsammans med andra aktörer försöka ta fram en modell för FAIR-märkning( dvs definiera och kvalitetssäkra en FAIR rekrytering.